ECOES.A Консултант по енергийна ефективност | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

ECOES.A Консултант по енергийна ефективност

ECOES-ARO/04/B/F/PP 175045
  в рамките на програма “Леонардо да Винчи”, втора фаза

Продължителност: 02.02.2005 – 01.02.2007
Инициатор: Румъно-германска фондация – Тимишоара, Румъния
Партньори: от Австрия, Германия, Италия, Финландия, Унгария, Чехия
Проектни цели:
• насърчаване на интереса към енергийната ефективност и към използването на възобновяеми и екологични
енергийни източници
• обучение на специалисти в областта, които да поемат консултантска функция
Резултати:
• Анализ на нуждите в областта на енергийната ефективност и използването на енергия в България и Румъния
• Обобщение на националното законодателство в областта на енергийната ефективност във всички страни
партньори
• Разработване и акредитиране на курикулум за професията «Топлинно саниране и ремонт на сгради,
консултации относно енергийната ефективност»
• Разработване на концепция за консултиране на собственици на панелни жилища
• Предложения за модели на финансиране на топлинно саниране на сгради

Повече за ECOES-A …