BASICON - (2000 - 2006) | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

BASICON – (2000 – 2006)

BASICON I – Европейски базисни компетенции в строителството
Пилотен проект 2000 – 2003

BASICON II 2004 – 2006 – Мултиплициране, адаптиране и трансфер на продуктите от пилотния проект
Базисна квалификация в строителството за цяла Европа

Проектът BASICON предоставя разработени и съгласувани в европейски мащаб материали и инструменти за квалифициране, установяване на съществуващи квалификации, сравнимост на квалификации и компетенции, както и за сертифициране. В рамките на проекта са разработени и изпробвани модулна квалификационна програма с учебни материали, Инструмент Асесмент за проверка и документиране също и на неформално придобити компетенции, Инструмент Сертифициране за доказване на компетенциите на европейския пазар на труда, Инструмент Електронно обучение eBASICON за дистанционно обучение с Интернет. Всички инструменти и материали са изготвени на дванадесет езика.