"Създаване на общ пазар на труда чрез мобилност и обучение в региона Олт – Плевен" CB-LABMARKET | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

„Създаване на общ пазар на труда чрез мобилност и обучение в региона Олт – Плевен“ CB-LABMARKET

loga

Проект: „Създаване на общ пазар на труда чрез мобилност и обучение в региона Олт – Плевен“
Акроним: CB-LABMARKET
Приоритетна ос: 3. Икономическо и социално развитие
Ключова област на интервенция: 3.2-1 Сътрудничество в областта на развитие на човешките ресурси – съвместно развитие на умения и знания
Идентификационен номер:
2(3i)-3.2-1  MIS-ETC 266
Продължителност: 21 юли 2011 – 20 януари 2013
Общ бюджет на проекта: 343098,37 EUR

Водещ партньор: Търговско-индустриална и земеделска камара Олт, Слатина – Румъния
Партньори: Агенция по заетостта Олт – Румъния
ДП “Българо-германски център за професионално обучение”, клон Плевен – България
Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи, Плевен – България

Основната цел на проекта е развитието на общ, конкурентноспособен пазар на труда чрез насърчаване на трудовата мобилност като се повиши квалификацията и адаптивността на работната сила, като се подобри достъпът до заетост и до новите технологии чрез съвременно обучение. Проектът отговаря и на нуждата от актуална информация за развитието на пазара на труда в региона Олт – Плевен.

Дейности по проекта:
1.Проучване и сравнителен анализ на професиите с бъдеще в региона Олт – Плевен
2.Идентифициране нуждите от обучение и разработване на курсове за обучение с цел насърчаване на трудовата мобилност в региона Олт – Плевен
3.Провеждане на дистанционно онлайн обучение
4.Разработване на ръководство за консултиране по въпросите на трансграничната трудова мобилност
5.Създаване на съвместна база-данни за работодатели и търсещи работа в региона Олт – Плевен
6.Организиране на информационни семинари за трудовата мобилност в региона Олт – Плевен
7.Координация и управление на проекта
8.Наблюдение и оценка на проекта
9.Разпространение и публичност

В рамките на проекта ще бъде проведено дистанционно онлайн обучение.
Всеки курс е предвиден за дистанционно обучение с подкрепата на преподавател-инструктор, чрез използване на online връзки, електронна поща, телефонна връзка, форум.

CB-LABMARKET База данни за търсене и предлагане на работа:  employment.metodoromania.com

CB-LABMARKET Дейност 1: Проучване и сравнителен анализ на търсените професии в региона Олт – Плевен 266_Activity1_Performance Report_bg

CB-LABMARKET Дейност 4: Ръководство за консултиране и ориентиране на мобилността в трансграничния регион Олт – Плевен CB-LABMARKET_Activity-4_Guide_BG

CB-LABMARKET листовка семинари CB-LABMARKET_266_Act6_PromMat_leaflet_BG

CB-LABMARKET листовка онлайн обучение leaflet_training-BG-1(2)

 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е
съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.