Професия, качество, перспектива | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Професия, качество, перспектива

BG2005/017-353.10.01-3.84, PHARE 2005/HRDPE/GRANTS

Срок на реализация:    01. 06. 2008 – 31. 05. 2009
Водеща организация:  Българо-германски център за професионално обучение – Плевен
Партньори:
Монтажи ЕАД – София, база Плевен
Българо-германски център за професионално обучение – Стара Загора
Камара на строителите в България – Областно представителство Плевен
SystemCERT ЕООД

Цел:
    • Развитие на материалната база за осъществяване на качествено, съответстващо на пазарните нужди професионално обучение и разширяване на предлаганите услуги и улесняване на достъпа до съответстващи на нуждите на пазара на труда в област Плевен квалификационни мерки и подобряване на перспективите за заетост
Резултати:
    • Преоборудвана и модернизирана многофункционална учебна работилница по заваряване с 6 работни места съгласно изискванията на ДОИ и на действащите нормативни актове за ЗБУТ на МТСП и МЗ;
• Актуални, разработени на модулен принцип, учебни програми за придобиване на правоспособност “Заварчик на листов материал” и “Заварчик на тръби” и съответните учебни материали и предоставяне на обучение по заваряване
→ за придобиване на 1. квалиф. степен по професия „Заварчик”, код 521090; спец. „Заваряване”, код 5210901;
→ за придобиване на правоспособност „Заварчик на ъглови шевове“
→ за придобиване на правоспособност „Заварчик на листов материал“
→ за придобиване на правоспособност „Заварчик на тръби“
• 20 безработни и активно търсещи работа с нови професионални компетенции в перспективна за региона областАрхив на проектите