Проект UniKom | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Проект UniKom

DEF-flag-logoeac-LLP_DE_02Проект:  DE/10/LLP-LdV/TOI/147336 UniIKom „Развитие на предприемаческа компетентност в рамките на професионалното обучение за работа в международна среда»,

Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, трансфер на иновации

Продължителност на проекта*: 24 месеца , 01.10.2010 – 30.09.2012

Координатор: Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Германия

Партньорската мрежа се състои от Консорциум от 9 партньори от 5 европейски страни : Германия, Словения, Литва, Латвия и България.

Проектни партньори:
Carl-Severing-Berufskolleg, Bielefeld (Германия)
Universität Paderborn/UniConsult, Paderborn (Германия)
FHM Akademie Hannover, Hannover (Германия)
OWL Maschinenbau, Bielefeld (Германия)
ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ – клон Плевен (България)
Pro Eco, Ljubljana (Словения)
EuroFortis, Riga (Латвия)
International School of Business and Law, Vilnius (Литва)

Обща цел на проекта: Повишаване на предприемаческата компетентност в участващите страни за работа в международна среда

Ще бъдат изпълнени следните стъпки:
1. Идентификация на типичните за всяка страна-партньор изисквания към предприемачи, развиващи международна дейност
2. Разработване на обучителни модули за изискваните компетенции
3. Изпробване на обучителните модули в избрани страни, между които е България.
4. Сертифициране на разработените по проекта модули от Център за измерване на компетенциите.

 

От м. октомври 2010 г. БГЦПО – Плевен работи по проект UNIKOM (DE/10/LLP-LdV/TOI/147336) в рамките на Програма „Учене през целия живот“, Леонардо да Винчи,Трансфер на иновации). Общата цел, която си поставят всички партньори, работещи по този проект, е свързана с повишаването на предприемаческата компетентност в участващите страни за работа в междукултурна среда.

Чрез вторичен анализ и полустандартизирани интервюта БГЦПО – Плевен се включи в изследване на типичните за България изисквания към предприемачи, развиващи международна дейност. Бяха изследвани 23 фирми от различни браншове и интервюирани 5 предприемачи, развиващи успешна дейност в междукултурна среда. Беше създаден специфичен за българския предприемач профил на компетенциите съобразно специфичните условия и народопсихология в страната.

По исторически и социо културни причини, портрета на предприемачите във всяка от участващите страни е различен. Те се различават по отношение на съществуващия бизнес и бизнес среда, както и наличие на компетентности, необходими на новите и съществуващи предприемачи да бъдат успешни в международен план. На база изследването и предвид експертно мнение, беше заключено, че българските потенциални и съществуващи предприемачи трябва да развиват в най-голяма степен следните пет компетенции:

–               Способност за вземане на решения

–               Комуникационни умения

–               Организационни умения

–               Лична отговорност

–               Ръководене, ориентирано към целите.

Българският проектен екип разработи 3 обучителни модула: Комуникационни умения, Организационни умения и Умения за работа в междукултурна среда, които бяха тествани в български професионални гимназии и центрове за професионално обучение и преквалификация. След фазата на изпробване модулите бяха актуализирани на база направените предложения за подобрение.

Повече за проекта: http://www.leo-unikom.eu

Брошура UNIKOM