Проект RE-PoD | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Проект RE-PoD

Мултиплициране на опита: Разширяване на професионалното обучение за обучаващи и родители на деца със синдрома на Даун – RE-PoD

  Прое106_rePoD logo-webкт: Мултиплициране на опита: Разширяване на професионалното обучение за обучаващи и родители на деца със синдрома на Даун
Акроним: RE-PoD
Програма: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Секторна програма: „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“
Дейност: „Трансфер на иновации“

Срок на изпълнение: септември 2012 – август 2014

Координатор на проекта: Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou (Център за грижа за семейството и децата), Гърция, Неправителствена организация

Партньори:

MAST SA Consulting and Informatics Services, Гърция
МСП за консултантски и ИТ услуги

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” – клон Плевен

Помощно училище „П. Р. Славейков” – Плевен

Down Association (Асоциация Синдром на Даун) – НПО, Унгария
Неправителствена организация

„Castle of Miracles“ Early Intervention Centre, Унгария
Център за прогресивно образование, Неправителствена организация

Обща цел на проекта:

Подобряване на уменията и знанията на специалисти, обучаващи, социални работници, доброволци и членове на семействата на хора със синдрома на Даун в Унгария и България чрез адаптиране на учебно пособие, разработено в рамките на предходен проект по програма Леонардо да Винчи – Развитие на иновации

Специфични цели на проекта:

► Трансфер и адаптиране към унгарския и българския ситуационен контекст на учебното пособие (съставено от
DVD и CD) с допълнително разработен инструмент за електронно обучение на професионалисти и роднини на
хора със синдром на Даун

► Изпробване на новото адаптирано пособие в България и Унгария

► Оценка на възможностите за трансфер на учебното пособие въз основа на пилотните резултати в двете страни,
което води до допълнително прецизиране за получаване на полезен краен продукт

► Създаване на мрежа от различни заинтересовани организации и в двете страни със задача да се повиши
качеството на наличната подкрепа за родители на деца със специални потребности

► Подобряване на качеството на живот на крайните бенефициенти чрез подпомагане на техните семейства да се
включат пълноценно в процеса на тяхното развитие

Резултати от проекта:

⇒ Преработено учебно пособие на български, унгарски и английски език, съпътствано с платформа за електронно
обучение и методика за обучение

⇒ Специални програми за обучение и курсове за родители и за специалисти

⇒ DVD и CD с всеобхватна информация

⇒ Онлайн източници по въпроси и услуги, свързани с лица със синдрома на Даун

⇒ Помощ за членове на семействата: подпомагане и насочване по отношение на обучението на хората със
синдрома на Даун през целия им живот

⇒ Уебсайт, презентации, статии и съобщения за медиите


Повече за проекта:
www.repod.org/index.php/bg/

Постер на проекта POSTER_Re-PoD

Флаер на проекта LEAFLET_Re-PoD