Проект "Разработване на европейски подход за родители за критично отношение към работата с медии" | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Проект „Разработване на европейски подход за родители за критично отношение към работата с медии”

Проект: „Разработване на европейски подход за родители за критично отношение към работата с медии”, Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма “Грюндвиг”, Партньорства за познание, договор LLP-2010-GRU-LP-01.
Продължителност: 24 месеца, 01.08.2010 – 31.07.2012

Инициатор: Фондация Media and Online Addiction (Медийна и онлайн пристрастеност), Люнебург, Германия

Партньори:  Humán Eröforrásért Egyesület Dél-Alföldi Régió – HEEDA,Унгария, Fundatia Romano Germana Timisoara – FRG,Румъния и Българо-германски център за професионално обучение, гр. Плевен, България.
Резюме:

От години към нас се приближава влак, който не можем да спрем. Но можем да го съпровождаме с чувство за отговорност. В този влак седят родители, които изпитват страх от безкрайното изобилие от нови медии, в което растат техните деца. Свят, в който децата могат лесно да се изгубят. За да не се случи това, те имат нужда от опората на силни родители. Родители, които могат да работят с медиите и които имат критично отношение към медийното поведение на своите деца.
Актуалното състояние на проучванията, мнението и познанията в Европа за феномена „медийна и онлайн пристрастеност”, все пак, са съвсем различни. Следователно, в Европа имаме нужда от съвместно учене в процесно ориентиран, специализиран обмен в търсене на общи подходи за намиране на решения.
Този процес на развитие ние ускоряваме чрез партньорство за познание, което се състои от консорциум от 4 институции от Румъния, Унгария, България и Германия. Резултатът ще бъде не само обмен между тези организации, но и в допълнение ще се състои активен обмен и процес на учене между родителите.
Първоначалния анализ на актуалното състояние при всички партньори отваря за нас пазара на възможностите. Ние ще разработим обща, превантивна, изпробвана концепция за медийно обучение на родители в Европа, което трайно подкрепя родителите в Европа. На адрес www.parents-lan-in-europe.eu са документирани резултатите и родителите ще имат възможност да продължат своя обмен във форум след приключване на партньорството за познание и по-специално да разширят сътрудничеството си с други европейски страни. Затова гледаме на нашето партньорство за познание като на идея, която ще допринесе за неформалното допълване на процеса на развитие на родителите в Европа.

Цели и стратегия на проекта:

– обучители и родители от европейски страни с различни традиции да обменят опит за феномена „медийна и онлайн пристрастеност”
– родителите да учат един от друг и заедно да добият опит
– да им се даде възможност за формиране на критично отношение към ползването на медиите и на виртуалното пространство въз основа на техните наскоро придобити медийни компетенции
– да се осъществи специализиран обмен между партньорските институции по отношение на ситуацията в техните страни
– родителите и институциите да разширят своите придобити компетентности и
– да се сенсибилизира Европа по отношение на този феномен.

Резултати:

Създаване на уебсайт за публикуване на резултатите: www.parents-lan-in-europe.eu Използване на уебсайтът www.parents-lan-in-europe.eu като форум за устойчив обмен.
Създаване на флайер като ръководство за Европа.
Създаване на приложима европейска концепция за „LAN родители”.
Формулиране и споразумение за писмена позиция по въпросите за закрила на младежта.

 

I. Ключови резултати:

По време на своята двугодишна съвместна работа консорциумът на партньорството за познание, в което участват партньори от Германия, Румъния, България и Унгария, достигна до следните ключови резултати:

1.  Броят на младежите, използващи прекомерно медиите (5 часа на ден и повече), е над средното ниво точно в източноевропейските страни.

2.  В областта „Медийна компетентност” (осъзната критична рефлексия върху собственото медийно поведение) в момента във всички страни съществуват големи нужди.

3.  В областта на медийното възпитание и образование във всички страни съществува значителен дефицит. Родителите желаят помощ по-конкретно в областите: Сигурност в Интернет, Защита на личните данни, Медийна зависимост и Отглеждане и възпитание на детето.

4.  Родителите търсят: оферти за обучение на родители (Медийно обучение на родители), наръчници и ръководства и оферти за превенция.

5.  Във всички училищни форми почти не се разглежда темата Медийна и онлайн зависимост.

6.  Родителите отговарят на въпросите по отношение на политиката както следва:

 

Политиците обръщат ли достатъчно внимание на проблемите, свързани с новите медии?:

„Не” казват в България: 92 %; Германия: 75 %; Румъния: 66 %; Унгария: 66 %

 

Родителите също така не знаят институция, към която могат да се обръщат за помощ или  съвет на тема Медийна зависимост, Прекомерно използване на медии и Медийно възпитание. По този въпрос родителите от четири различни страни казват:

„Смятаме, че е важно да бъдем добре информирани за опасностите в ежедневието, свързани с новите медии (например, договорното право при интернет покупки). Считаме за задължение защитата на потребителите в тази област. Политиците би трябвало да предоставят повече финансови средства за тази цел.“

В детските филми има много насилие и агресия.

Медиите определят начина на мислене. Това засяга прекалено личната сфера на всеки от нас (достойнството на човека). Това повече от хората не го осъзнават.

„Да се спрат телевизионните програми с прекалено сексуално съдържание и насилие.“

Медиите в Румъния губят контрол над себе си. На практика няма медии, а наемници за медийна работа, които, за съжаление, дезинформират и тровят, хората са до такава степен медийно зависими, че помощта за тях няма смисъл. Родителите са длъжни да отделят голямо внимание на възпитаването на децата си, тъй като в противен случай краят ще бъде лош.” 

По-голяма информираност на обществеността относно проблемите, свързани с тези медии, и ангажираност на политиците.

 

 

II. Искания към политиците:

Въпреки различията в политическите и социалните условия всички в Европа имаме един общ проблем: феноменът Медийна и Онлайн зависимост! Изследванията, погледът върху темата и практическият опит в Европа са също различни. За Европа е много по-важно:

–    да се насърчава съвместен процес на учене, който дава възможност за процесно-ориентиран, специализиран обмен при търсенето на общи подходи за решаване на проблема. Знанието и сенсибилизацията за и към темата „Насърчаване на медийната компетентност” като ключова компетентност трябва да се превърне в обща европейска задача за обучение.

–    имаме нужда от европейска мрежа, която да създаде пространство за идеи за обучение, като се привличат политиците и общините.

–    трябва да се сенсибилизира Европа по отношение на този общ проблем. Затова политиците трябва да се занимават с тази тема, като включват и гражданите и ги информират.

–    Искаме общ процес на развитие, който да професионализира специалистите и да укрепи мрежата в Европа.

–    Родителите имат нужда от „Медийно обучение за родители”.

–    Медийната компетентност е ключова компетентност, от която има нужда всяка училищна форма.

–    Персоналът във всички области в сферата на образованието има нужда от подкрепящи структури за продължаващо образование и обучение за ключова квалификация „Медийна компетентност”.

–   Консултантски центрове – трябва да се създадат институции за помощ или съвет както за зависимите, така и за членовете на техните семейства.

Полезно е, да се достига до зависимите в техните домове, затова има смисъл да се помисли за онлайн консултации.

Освен това, за постигане на общата цел – предотвратяване на медийната зависимост – е полезно и желателно конструктивното сътрудничество със Защита на непълнолетните от вредното влияние на медиите и с медийната педагогика като тясно свързани области. Следователно, трябва да се насърчава създаването на мрежа и сътрудничеството между всякакви специалисти на различни нива.

Искания по отношение на структурна превенция

Лицата, отговорни за защитата на непълнолетните от вредното влияние на медиите, се призовават да включат в рейтинговата система за възрастова категоризация за самоконтрол върху развлекателния софтуер наред с критериите за съдържанието и признака „потенциал за пристрастяване” на екранната игра. За тази цел сега на първо място трябва да се разработят подходящи критерии за потенциала за пристрастяване на игрите. Необходимо е организацията за самоконтрол върху развлекателния софтуер (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle — USK) да се погрижи за всички екранни игри (по-специално уеб базираните игри) в рамките на защитата на непълнолетните от вредното влияние на медиите.

Необходимо е преразглеждане на концепциите на образователните институции за насърчаване на медийната компетентност, за да се прецени, дали е взет предвид в достатъчна степен потенциала за пристрастяване на компютърните игри. Насърчаването на осъзнато разумно използване на екранните медии като задача на образованието трябва да се превърне в неотменна част от училищния контекст.

Наред със специфичните оферти за целевите групи, при превенцията на зависимостта от компютърните игри трябва да се постави акцент и върху информирането на обществеността. Тъй като зависимостта от компютърните игри все още не е призната за пристрастеност и следователно, в структурата за консултиране и подкрепа често липсва финансово осигуряване, сенсибилизирането към темата на политическо и обществено ниво има особено голямо значение.

 

До политиците в окръзите и в страните Румъния, България, Унгария и Германия

 

Май 2012

 

Подписано от представители на партниращите организации

Флаер

Новини:

Първа работна среща по проект за медийна и онлайн пристрастеност 11-14.11.2010 г. Люнебург, Германия

БГЦПО – Плевен партньор по нов проект: „Разработване на европейски подход за родители за критично отношение към работата с медии”