Иновативно модулно обучение за специалисти в областта на ВЕИ | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Иновативно модулно обучение за специалисти в областта на ВЕИ

104_Solaris_logo-n

СОЛАРИС ПЛЮС – Иновативно модулно обучение за специалисти в областта на ВЕИ
DE/11/LLP-LdV/TOI/147422

Срок на изпълнение: 01 октомври 2011 – 30 септември 2013
Координатор на проекта: solaris Център за насърчаване на младежта и околната среда, Саксония, Германия

Партньори:
1. Академия за професионално обучение, Дрезден, Германия
2. Индустриално-търговска камара Словакия
3. eventive, s.r.o., Словакия
4. Индустриално-търговска камара на окръг Чонград, Унгария
5. Сдружение за насърчаване на човешките ресурси в Южната равнина, Унгария
6. Румъно-германска фондация Тимишоара, Румъния
7. ДП „Българо-германски център за професионално обучение“, клон Плевен, България
8. Камара на строителите в България
9. emcra GmbH – Europa aktiv nutzen, Берлин, Германия
10. Промишлено-търговска камара Брашов, Румъния

Съдържание на проекта
Проектът „СОЛАРИС ПЛЮС” представлява принос към развитието на нови професионални компетентности в областта на възобновяемите енергийни източници и стимул за сътрудничество между професионалното обучение и пазара на труда. Отговаря на съществуващите дефицити в системите за професионално обучение, ще даде шанс за иновативно използване на пазарните ниши, ще улесни създаването и запазването на работни места, осигуряващи устойчиво развитие.
В основата на проекта са залегнали 9 модула от следните области:
1. Когенерационни системи (CHP)
2. Строителна физика
3. Термопомпи
4. Основни знания за ВЕИ
5. Фотоволтаични централи
6. Соларна термия
7. Водна енергия
8. Биомаса и
9. Използване на вятърната енергия.

Постигането на европейска добавена стойност се гарантира от политическата подкрепа на асоциираните партньори от участващите в проекта държави, които ще подпомогнат включването на проектните резултати в системите за професионално образование и обучение.

Целите, които проектът си поставя са:
1. Трансфер, тестване, адаптиране и акредитиране на концепцията за професионално обучение в областта на възобновяемите енергийни източници в България, Румъния, Словакия и Унгария
2. Разработване на експериментален инструмент „Възобновяемите енергийни източници“ в помощ на обучаващи и обучаеми.
3. Изпробване на методи за описание, установяване и оценка на резултатите от ученето, както и признаването им съгласно Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
4. Обучение на преподаватели по съответните модули в страните-участнички в проекта
5. Създаване на национални мрежи и обединението им в Европейска мрежа; Подписване на Меморандум за разбирателство
6. Трансфер на проектните резултати
Повече за проекта:  www.solaris-plus.eu