"Грамотност и професия" – lit.voc | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

„Грамотност и професия“ – lit.voc

105_Lit_voc-logo

LITERACY AND VOCATION – lit.voc
DE/11/LLP-LdV/TOI/147 414

„Грамотност и професия“
Европейско сътрудничество в рамките на програма „Леонардо да Винчи“

Партньори:

Zukunftsbau GmbH, Германия – координатор на проекта
Организация за продължаващо професионално обучение

Gobierno de Navarra, Departamento de Educación, Испания
Публична институция

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, Австрия
Организация за продължаващо професионално обучение

VUC Sønderjylland, Дания
Организация за продължаващо професионално обучение

ДП „Българо-германски център за професионално обучение“, клон Плевен, България
Център за професионално обучение

Lancaster and Morecambe College, Великобритания
Организация за продължаващо професионално обучение

В много европейски страни недостатъчната (функционалната) грамотност означава по-висок риск от обедняване и значително затруднява интеграцията на пазара на труда.
За относително висок процент от гражданите на Европа недостатъчната грамотност води до изключване от социалния и професионален живот и до загуба на работата. Дори в икономическите сектори, в които се наема нискоквалифицирана работна ръка, изискванията са се повишили. Добрата грамотност е основа за придобиване на професионална квалификация, за заетост, за лична независимост.
В много държави системите на общото и на професионалното образование не са подготвени да се погрижат възрастните обучаеми да придобият необходимите езикови и математически умения.
Проектът „Грамотност и професия“ – lit.voc – си поставя за цел да обвърже курсовете за ограмотяване с професионалното обучение.

Работни ателиета:

Една от целите, които се поставя проектът е да насочи вниманието на специалистите, занимаващи се с професионално консултиране и обучение, както и на трудовите посредници към проблемите на функционалната неграмотност. Всички заинтересовани имат възможността да получат информация за сигналите, причините и последиците от функционалната неграмотност, за възможностите за консултиране и намиране на работа на хората с пропуски в езиковите си и математически умения.
Семинарите се обръщат и към хората, определящи политиките по заетостта, като полезен импулс за създаването на адекватни възможности за ограмотяване в рамките на програми за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация (напр. вътрешнофирмени обучения в МСП).

Материали:

ЕВРОПА 2012, ЗАЕДНО ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ФАКТИ, ИНФОРМАЦИЯ И РЕШЕНИЯ
(април 2012, на английски език)

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГРАМОТНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
(септември 2012, версии: български, английски, датски, испански, немски)

ИЗИСКВАНИЯ към устната и писмена комуникация, необходими знания по математика и умения за работа със съвременни медии в избрани професии
(ноември 2012, версии: български, английски, датски, испански, немски)

МОДЕЛ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА (ГРАМОТНОСТ И ПРОФЕСИЯ)
(февруари 2013, версии: български, английски, датски, испански, немски)

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УЧЕНЕ
(август 2013, версии: български, английски, датски, испански, немски)

Повече за проекта:  info