Езиково обучение | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Езиково обучение

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” – клон Плевен предлага курсове по немски и английски език. Съдържанието и целите на обучението съответстват на описаните умения в Общата европейска езикова рамка. Включването в нива по-високи от А1 става чрез входящ тест.
След заплащане на таксата мястото в курса се счита за заето. В нея не е включена цената на учебниците. Плащането на таксата може да се извърши на две равни вноски.
В края на всяко ниво се полага изходящ тест върху изучения материал. На издържалите успешно теста се издава удостоверение на ДП БГЦПО клон Плевен за завършено съответно ниво.

Град
Наименование на курса
Брой учебни часове
Начало
Делничен вариант
Време на провеждане
ПлевенКурс Английски език - Ниво A1120при сформиране на група
два пъти седмично17.30 - 20.00
ПлевенКурс Английски език - Ниво A2120при сформиране на групадва пъти седмично17.30 - 20.00
ПлевенКурс Английски език - Ниво B1120при сформиране на групадва пъти седмично17.30 - 20.00
ПлевенКурс Немски език - Ниво A1160при сформиране на групадва пъти седмично
вторник и петък
17.30 - 20.20
ПлевенКурс Немски език - Ниво A1.280при сформиране на групадва пъти седмично17.30 - 20.20
ПлевенКурс Немски език - Ниво B1при сформиране на групадва пъти седмично
понеделник и сряда
17.30 - 20.00

Всички езикови курсове стартират при сформиране на група за съответното ниво и са съобразени с Европейската езикова рамка. Всяко ниво е с продължителност 4 месеца, 120 учебни часа.

За записване в езиков курс можете да подадете заявка:

  • чрез формата Заявка за обучение на нашата интернет страница;
  • на място в сградата на ДП БГЦПО клон Плевен – ул. „Александър Стамболийски“ №16;
  • по електронна поща на email: info@pl.bgcpo.bg (като посочите Вашите имена, телефон за връзка и ниво на курса);
  • на тел. 064/882 822; 0885 139 225.


Европейската езикова рамка
е създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество. Тя е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала.
Оценяват се компетенциите в четирите речеви умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

Елементарно използване на езика
A1 A2
Може да разбира и използва изрази и прости изречения, насочени към задоволяване на конкретни потребности. Може да се представи и да представи другите, както и да задава въпроси на събеседника си отнасящи се до него (къде живее, кого познава, какво притежава) и също така да отговаря на подобни въпроси. Може да води обикновен разговор, ако партньорите говорят бавно и ясно и проявяват готовност да помогнат при затруднения. Може да разбира изречения и често използвани изрази, свързани с ежедневен живот (информацията за себе си и семейството, пазаруване, работа, местоживеене). Може да се ориентира в рутинни ситуации и да обменя информация за познати и обичайни неща. Може да опише с прости езикови средства собствен произход и образование, местоживеене и други непосредствени потребности.
Самостоятелно използване на езика
B1 B2
Може да разбира основната мисъл, когато се говори на книжовен език и става дума за познато съдържание (работа, училище, свободното време и др.). Може да се справи в ситуациите по времето на пътувания из страните на немскоезичната общност. Може да се изразява смислено по познати теми и лични интереси, да говори за събран опит и събития, да изразява мнения, да описва очаквания и цели, както и да се аргументира накратко и да обяснява. Може да разбира основното съдържание на сложни текстове по конкретни и абстрактни теми, а също и специализирани текстове от своята област. Може да разговаря спонтанно и гладко с германци, както и да се изказва ясно и детайлно по-широк кръг от теми. Може да обясни становището си по актуални въпроси и да представи предимства и недостатъци на различни опции.
Компетентно използване на езика
C1 C2
Може да разбира сложни, по-дълги текстове и да схваща имплицитното значение. Може да се изразява спонтанно и гладко, без да създава впечатление, че търси думи. Може успешно и гъвкаво да използва езика в обществения и професионален живот, както и да използва езика ефикасно и гъвкаво по време на обучение. Може да се изказва ясно, структурирано и обширно по сложни теми и въпроси и да използва, при това адекватно, различни средства за изграждане на собствен текст. Може без усилие да разбира писмени текстове и говор. Може да обобщава информации от различни писмени и устни източници и да дава обосновки и пояснения в свързан текст. Може да се изразява спонтанно и много гладко и точно дори в комплексни ситуации. Може да диференцира значения и да изрази и най-фини нюанси.